საგადასახადო სისტემა (შტოიერ-კლასები) და სოციალური უსაფრთხოების შენატანები

გერმანიის საგადასახადო სისტემაში სულ ექვსი სხვადასხვა საშემოსავლო გადასახადის კლასია, რომლებიც გადასახადის გადამხდელის, ოჯახის მდგომარეობას ემყარება. საგადასახადო კლასის ცხრილი გვიჩვენებს, თუ რომელი საგადასახადო კლასებია ხელმისაწვდომი და ვისთვისაა განკუთვნილი.

Tax BracketsMarital Statusmonthly Tax-Free Salary (Gross Salary)
Tax Bracket 1single, widowed, separated / divorcedup to 1029 EURO
Tax Bracket 2single parent, living separatelyup to 1225 EURO
Tax Bracket 3Married people (higher income), recipients of parental allowance
combination with Tax Bracket 5
up to 1952 EURO
Tax Bracket 4Married (both incomes equal)up to 1029 EURO
Tax Bracket 5Married people (lower income),
combination with income Tax Bracket 3
up to 107 EURO
Tax Bracket 6Second and part-time job (regardless of marital status)up to 0 EURO

გარდა ამისა, გერმანიაში მოქმედებს შემდეგი პრინციპი: რაც უფრო მაღალია ხელფასი, მით მეტია საშემოსავლო გადასახადი. ამ პრინციპის თანახმად, სახელფასო გადასახადის განაკვეთი ამჟამად იცვლება წლიური შემოსავლის 14% -დან 45% -მდე.

რაც უფრო მაღალია სახელფასო გადასახადი ან საშემოსავლო გადასახადი, მით უფრო მაღალია სოლიდარობის გადასახადი და ეკლესიის გადასახადი.

  • სოლიდარობის გადასახადი: 1991 წლიდან დასაქმებულები იხდან ხელფასის 5,5% სოლიდარობის გადასახადის სახით. დასაქმებულები, რომლებიც თვეში იხდიან 81 ევროზე ნაკლებს,ხელფასის გადასახადს, თავისუფლდებიან სოლიდარობის გადასახადისგან.
  • საეკლესიო გადასახადი:ეკლესიის წევრები საშემოსავლო გადასახადის 9%-ს იხდიან საეკლესიო გადასახადში. გამონაკლისი: ბავარიასა და ბადენ-ვიურტემბერგში ეკლესიის გადასახადის პროცენტი არის ხელფასის გადასახადის 8%.

ჯანმრთელობის დაზღვევა (Krankenversicherung)*

სავალდებულო ჯანმრთელობის დაზღვევისთვის, ერთიანი შენატანი უნდა იყოს მთლიანი ხელფასის 14.6%. თანამშრომლები და დამსაქმებლები თანაბრად ინაწილებენ ამ წვლილს, ასე რომ თითოეულმა უნდა გადაიხადოს ხელფასის 7.3%. გარდა ამისა, ჯანმრთელობის დაზღვევის ყველა კომპანიას შეუძლია შემოიღოს შემოსავლებთან დაკავშირებული დამატებითი შენატანი, რომელიც მხოლოდ დაზღვეული პირის მიერ არის გადასახდელი. თუ ეს დამატებითი შენატანი არის, მაგალითად, 1%, დასაქმებულმა სადაზღვევო შენატანად უნდა გადაიხადოს მთლიანი ხელფასის 8.3%.

საპენსიო დაზღვევა(Rentenversicherung)*

საწესდებო საპენსიო დაზღვევის შენატანების განაკვეთი შეადგენს მთლიანი ხელფასის 18,6%, საიდანაც 50% (ანუ 9,3%) ანაზღაურდება დასაქმებულისა და დამსაქმებლის მიერ.

ზრუნვის დაზღვევა (Pflegeversicherung)*

დასაქმებულები და დამსაქმებლები ასევე იზიარებენ წვლილს, განაკვეთს სავალდებულო გრძელვადიანი მოვლის დაზღვევაში, რაც 2.55% -ს შეადგენს ქვეყნის მასშტაბით, თანაბარი პროპორციებით (თითოეული 1,275%). ამასთან, 23 წელზე უფროსი ასაკის უშვილო თანამშრომლებს 0.25% -ით მეტი შენატანი აქვთ.

უმუშევრობის დაზღვევა (Arbeitslosenversicherung)*

მინი-დასაქმებულთა გარდა, რომელთა მაქსიმალური შემოსავალი თვეში 450 ევროა, ჯარისკაცები თუ საჯარო მოხელეები, ყველა დასაქმებული ვალდებულია გააკეთოს შენატანები უმუშევრობის დაზღვევაში. აქ შენატანის პროცენტია 3%, რომლის ნახევარს (თითოეული 1,5%) იხდის დამსაქმებელი.

*არ იხდიან მოკლე ვადით დასაქმებულები (სემესტრული სამუშაო)

 

Leave your thoughts

GEDE S-Job Agency Logo

თქვენი გერმანიაში ყოფნისას, ჩვენ მხარს დაგიჭერთ და დაგეხმარებით, თქვენ მიერ გადადგმული პირველი ნაბიჯიდან ბოლო ნაბიჯამდე.